Verksamhetsplan 2020-2021

VERKSAMHETSPLAN 2020-2021


Verksamhetsplan 1/ 5 2020- 30/4-2021                                                   


Bakgrund

Kooperativet VillMér ekonomiska förening är ett boendekooperativ.

Föreningen bildades i december 2004 av två föräldrapar, då Liljeholmens Stadsdelsförvaltning försökte vräka de svårt funktionsnedsatta ungdomarna

från den gruppbostad som enligt LSS var deras permanenta bostad.
Tvisten tvingade fram en lösning om övertagande av verksamheten för drift i egen regi.

Kooperativet VillMér hyr lokalerna i andra hand av Hägersten-Liljeholmens stadsdel, som har förstahandskontrakt med Familjebostäder.

De boende hyr i sin tur sina lägenheter av kooperativet.

 

Starten skedde den 1 oktober 2005 med två boende.
Fr.o.m. 2009 har kooperativet fyra boende.
Det är de fyra boende som är Kooperativet VillMérs medlemmar .

Styrelsen utses på årsstämman, som hålls före september månads utgång.

 Målgrupp Kooperativet VillMér erbjuder boende i egen lägenhet för vuxna personer med autism och kognitiv funktionsnedsättning, och med ett stort omvårdnadsbehov.

Åtagande
Alla boende har ett beslut om personlig assistans från Försäkringskassan.

Kooperativet VillMér åtar sig ansvaret för administration av de boendes personliga assistans samt ett ansvar för att skapa gynnsamma levnadsvillkor med bästa möjliga livskvalitet utifrån Försäkringskassans beslut.
Kooperativet åtar sig även att ge relevant utbildning/fortbildning samt handledning till anställd personal. Handledning ska ges utifrån behov på

olika nivåer t.ex. i form av personalhandledning, chefshandledning och metodhandledning kring de boende.

 

Ledningsorganisation

Kooperativet VillMér har en verksamhetschef som har huvudansvaret för det pedagogiska arbetet samt för assistenterna vad gäller anställningar, schemaläggning, bemanning mm. Organisationen har även samordnare som har ett visst administrativt och ett visst pedagogiskt ansvar i assistansverksamheten.
Verksamhetschef och samordnare utgör tillsammans VillMérs ledningsgrupp.
 Ledningsgruppen ska se till att Arbetsplatsmöten (APT) organiseras och genomförs var 6:e vecka med hela assistentgruppen. Ledningsgruppen har schemalagda möten med styrelsen var 6:e vecka, men även utifrån behov.

Metodik   

Kooperativet VillMér tillhandahåller utbildning och handledning till assistenterna för att arbetet med en tydliggörande pedagogik ska fortsätta att utvecklas.
Pedagogik och metodik ska alltid vara specialanpassad utifrån var och ens behov.
Alla boende har tid för en egen konferens med sin assistentgrupp minst var 6:e vecka.
Vår målsättning är att ge de boende ökad förståelse i vardagen. De behöver möta en förutsägbar miljö med en "Känsla Av Sammanhang" i tillvaron, d.v.s. hanterbart, begripligt och meningsfullt och därigenom ges möjlighet till egna val.
De boende ska ha tydliga beskrivningar och hjälpmedel kring sin kommunikation, t.ex. i form av objekt, foton, bilder och/eller personliga stödtecken.


Kooperativet VillMér ska ge de boende stöd och hjälp till en meningsfull och berikande fritid utifrån var och ens önskemål och förutsättningar. Det kan t.ex. gälla planering och genomförande av utflykter, ridning, musikupplevelser, simning mm.

Under verksamhetsåret 2014-2015 skapades ett upplevelserum, kallat "Vita rummet". Målsättningen med rummet är att ge de boende anpassade, stimulerande och lustfyllda sinnesupplevelser (känna, höra, se) samt möjlighet till skön avkoppling.
I rummet finns ett hemmabiosystem med musikanläggning. Där kan de boende välja att vara tillsammans i sköna film- och musikupplevelser, eller vara där själv med sin assistent för att komma till ro, titta på egna foton och videor på bioskärmen, av eget nöje eller som förberedelse inför en kommande aktivitet mm.


Under sommaren ska de boende som önskar, beredas möjlighet till semester från sin dagliga verksamhet och ska då erbjudas olika aktiviteter tillsammans med sina assistenter.

Kooperativet VillMér kan samverka med god man till att ge de boende möjlighet att under några dagar byta miljö.

De individuella utvecklingsplanerna, "Genomförandeplanerna", ska kontinuerligt utvärderas och förnyas, dock minst en gång per år tillsammans med gode man. Planerna ska vara ett levande dokument och användas i det dagliga arbetet tillsammans med daglig dokumentation t.ex. i form av ”må bra”-listor och medicinsk dokumentation.

Planerna ska ändras då de boendes behov förändras.
Samverkan med gode män ska alltid ske om det krävs förändringar.

De boende ska få assistansbehovet tillgodosett utifrån gällande Försäkringskassebeslut.

Kommunikation med gode män och anhöriga är en viktig del i verksamheten.

Hela verksamheten ska kontinuerligt dokumenteras, utvärderas och utvecklas i alla delar.

 

Vår verksamhet ska ge de boende en trygg, stabil och förutsägbar verklighet med hög livskvalitet, nu och i framtiden.

                                                                                          
Styrelsen i april 2020